Please enable JS

Inscripcións

Toda persoa que desexe participar no 41º Rallye San Froilán deberá inscribirse mediante o formulario online da páxina web da Federación Galega de Automobilismo, no seguinte enlace, a partir do 19 de setembro de 2019.

Inscrición Online

ANTES DAS 20,00 h. Do DIA 16 de outubro de 2019

 

Os datos relativos ó copiloto poden ser completados ata o día 25 de OUTUBRO de 2019.

Para cumprimentalas follas das inscricións terase que indicalo nome, apelidos, e número da  licencia do membro que faga as labores de asistencia.

O licenciado que se designe como asistencia, de cada participante, non pode desempeñar a   mesma función de asistencia para outro participante.

Todo participante que non sinale na folla de inscrición o nome, apelidos, e licencia da súa asistencia, nos termos antes establecidos será penalizado no inicio das probas, nos Campionatos antes mencionados, coa “non autorización a tomala saída”.

O nº de inscritos fíxase nun máximo de 150 vehículos.

Os Dereitos de Inscrición fíxanse en :

  • 350 Euros aceptando a publicidade facultativa proposta polos Organizadores, e 20 euros do aluguer do GPS obrigatorio ascendendo a inscrición a un total de 370 euros
  • 700 Euros refusando esta publicidade.

A solicitude de inscrición non se aceptará se non vai acompañada dos Dereitos de Inscrición.

Os Dereitos de Inscrición comprenden o Seguro garantindo a Responsabilidade Civil fronte a terceiros, de acordo coa Regulamentación da Federación Galega de Automobilismo. 

Os dereitos de inscrición poderán ser satisfeitos únicamente mediante ingreso ou transferencia na conta corrente nº ES16 2080 5152 5030 4003 2558 - ABANCA,  FACENDO CONSTAR O NOME DO PILOTO PARTICIPANTE.

Admitiranse únicamente as inscripcións feitas mediante o formulario online ou as enviadas por correo electrónico a inscripcioneslugo@gmail.com.

 

NON SE DEVOLVERÁN OS DEREITOS DE INSCRICIÓN A NINGÚN PARTICIPANTE UNHA VEZ PECHADO O PRAZO DE INSCRIPCIÓN.